broszura informacyjna do zeznania pit 0

site
Dębowe Uroczysko

sebo8877 poczytaj broszurę informacyjną do zeznania PIT, część A Miejsce i cel składania zeznania: Podatnicy mający miejsce zamieszkania na terytorium RP składają zeznanie do Urzędu Skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Czyli jeśli 31.12.2005 mieszkałeś w Rzeszowie to tam składasz PIT za 2005 rok.

Natomias jeśli chodzi o wniosek o zwrot VAT to jest to US właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek, w dniu złożenia przez nią wniosku. Czyli jeśli dobrze rozumuję mieszkasz obecnie w Rzeszowie to tutaj też składasz wniosek.


woj-jur nie rozpaczaj. Zwrot VAT dotyczy też osób, które w tej chwili zaczną lub zaczęli budować dom. Ostatni zakup może być dokonany do 31 grudnia 2007 roku. Obyś tylko do 30 czerwca 2008 roku zdążył złożyć wniosek.
  Przeczytaj broszurę informacyjną do zeznania PIT-37.
Część C: w zeznaniu nie wykazuje się m.in.przychodów (dochodów) ....pkt 13) z najmu, podnajmu, .....
Na początku w/w broszury jest napisane: .....formularz jest przeznaczony dla podatników ... i którzy w roku podatkowym:
1) wyłącznie za pośrednictwem podatnika uzyskali przychody ....
Chyba wszystko jest jasne, że możecie rozliczać się razem jak spełniacie wszystkie kryteria wspólnego rozliczania się (patrz ta sama broszura).
MOJA UWAGA: czytajcie zawsze wszystkie wyjaśnienia.
Słyszałam, że są urzędy skarbowe, które uznają wydatki na nowy dom, np. na instalację gazową, na okna jako ulgę remontową. Od nowego roku będzie podobno można nareszcie składać pisemne zapytania w urzędach o takie sprawy i urząd nie będzie Cię mógł zbyć. Mam zamiar w styczniu zapytać o taką sytuację w moim urzędzie. Mają miesiąc na odpowiedź. Uznają gdyż ....... podatnik ich nie informuje, że te wydatki są poniesione na budowę nowego domu a nie na remont lokalu mieszkalnego.
Ktoś składa zeznanie podatkowe PIT z załącznikiem PIT-D w którym stwierdza, że poniósł wydatki na remont mieszkania (gdyż wpisuje te kwoty w rubrykach części D-5 rubryki 90-95) w kwocie 20 000 zł i w związku z tym należy mu się zwrot nadpłaconego podatku w wysokości 3800 zł. Skoro podatnik pod groźbą odpowiedzialności karnej stwierdza, iż te wydatki poniesione są na remont to należy mu w terminie 3 miesięcy zwrócić ten nadpłacony podatek. Jeśli mu się nie zwróci nadpłaty to należy do tego doliczyć ustawowe odsetki. Takie jest rozumowanie US.
A teraz tego rozumowania ciąg dalszy. US uznaje teraz ten wydatek za uzasadniony gdyż musi tak zrobić by nie przekroczyć ustawowych terminów a czasu na kontrolę tego zeznania ma tylko 3 miesiące. Gdy zaś dokona zwrotu to od razu ten czas na kontrolę wydłuża się do lat 5 !!!! Jeśli US stwierdzi, że został wprowadzony w błąd to oprócz sankcji karnych za złożenie nieprawdziwego oświadczenia podatnik będzie musiał zapłacić wynikającą z Ustawy Karno-Skarbowej, zwrócić nieprawidłowo naliczona kwotę ulgi powiększoną o urzędowe odsetki.
Nie muszę mówić, że jeśli to się wydarzy np. w roku 2009 to będzie to niezwykle bolesne......

Oczywiście możesz zwrócić się z zapytaniem do US. Takie było zawsze i będzie nadal Twoje uprawnienie.....
Niemniej popatrz prosę na druk PIT-D oraz broszurę informacyjną do tegoformularza i zobacz co wolno tam wpisać.

PozdrawiamTen temat zainteresuje z pewnością tylko nielicznych, czyli tych, którzy zakończyli oszczędzanie w kasie mieszkaniowej w roku 2002.
W broszurze informacyjnej Min. Finansów pisze:

W kol. f należy wykazać kwotę odliczenia przysługującego w 2002 r. .......................
Przy czym należy pamiętać, że do podatników, którzy w 2002 r. wycofali oszczędności z kasy mieszkaniowej (z tytułu których korzystali z odliczeń) i przeznaczyli je na cele mieszkaniowe uprawniające w 2002 r. do ulgi w podatku dochodowym (na zasadach praw nabytych) - ma zastosowanie przepis art. 27a ust. 12 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r. W konsekwencji ta grupa podatników jest obowiązana o dokonane odliczenia z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej pomniejszyć 19% kwot wykazanych w poz. 69, 74 i 76. Jeżeli kwota po pomniejszeniu jest liczbą ujemną - w poz. 70, odpowiednio w poz. 75, należy wpisać zero.

Wszystko jasne tyle, że nie do końca. W formularzu PIT D brak jest rubryki na wpisanie wysokości kwoty wycofanej z kasy mieszkaniowej i uczciwe, zgodne z prawdą pomniejszenie kwoty w poz 75 odbywa się w tak zwanej "pamięci". Rozliczyłem się już w US za rok 2002 i przewidując kłopoty z ustaleniem kwoty w poz. 75 jako, że nie wynika ona z żadnych obliczeń, przynosząc rozliczenie usiłowałem dotrzeć w US do osoby kompetentnej (odpowiedzialnej za wprowadzanie danych z PIT do komputera), niestety sforsowanie urzędniczki na sali obsługi petentów było niemożliwe, udzieliła mi standartowej odpowiedzi, że "skoro taki jest druk i pouczenie to trzeba tak wypełnić". Zgodnie z moimi przypuszczeniami po kilku dniach otrzymałem wezwanie do US w sprawie niezgodności zeznania w poz 75 PIT-D. Tam sprawę wyjaśniłem już u osoby "właściwej" a polegało to na napisaniu na marginesie formularza przyczyny niezgodności.
Z czczej ciekawości wykonałem test i następnego dnia podając się za podatnika który dopiero chce złożyć zeznanie zadzwoniłem do kilku innych US i wszędzie tam uzyskałem odpowiedź, że nie mam się czym martwić, formularze są OK a w razie jakichś wątpliwości zostanę przecież wezwany :grin: :grin: :grin:

By zaoszczędzić sobie czasu i kłopotu proponuję by wszyscy ci, których taka sytuacja może dotyczyć od razu opisywali (w kilku słować)tę niezgodność w formularzu
PozdrawiamDzisiesze wydanie "Gazety Prawnej" (5luty) Dodatek omawiający sposób wypełnienia deklaracji PIT-D.
Ponadto z innej, nie budowlanej działki.
Ministerstwo Finansów przyznało się do oczywistego błędu w instrukcji wypełnienia załącznika PIT-O dot. ulgi na zakup przyrządów i pomocy naukowych - cytat ze strony http://www.mf.gov.pl


Komunikat w sprawie broszury informacyjnej do załącznika PIT/O

“Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2002 rok” zawiera błąd, polegający na mylnym powołaniu daty oraz miejsca publikacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego.
Na stronie czwartej tej broszury, zamiast rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 155, poz. 1812) mylnie zostało powołane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 grudnia 1996 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 784 ze zm.), które straciło moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2002 r. Powołane w broszurze informacyjnej rozporządzenie nie ma zastosowanie do podatników, którzy w 2002 r. na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 2 lit.d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dokonują odliczeń z tytułu poniesienia wydatków na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą.
Za błąd ten Ministerstwo Finansów przeprasza. Jednocześnie informuje, iż w chwili obecnej – z uwagi na wydrukowanie i przekazanie do urzędów skarbowych całej partii broszur informacyjnych do zeznań podatkowych i ich załączników - nie jest możliwe naprawienie tej omyłki bezpośrednio w treści broszury.

Ministerstwo Finansów w dniu 4 lutego 2003 r. wystosowało pismo do wszystkich izb i urzędów skarbowych, z prośbą aby przy wydawaniu formularzy i przyjmowaniu zeznań podatkowych organy podatkowe udzielały stosownej informacji oraz aby informację tę zamieściły w miejscu ogólnie dostępnym.
Ministerstwo Finansów zamieści na stronie internetowej resortu poprawioną treść broszury informacyjnej.

p.o. Dyrektora Biura Prasowego Ministerstwa Finansów
Rzecznik Prasowy Ministra Finansów
Jarosław Skowroński


All right reserved.
©